Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden is een erg belangrijk onderdeel van schuimblussers.nl. Beide partijen dienen hiermee akkoord te gaan en beschermen de rechten van zowel koper als verkoper.

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen, waarbij schuimblussers.nl zaken en producten levert, diensten en opdrachten uitvoert of een werk tot stand brengt.
In deze voorwaarden wordt onder afnemer verstaan iedere wederpartij bij voormelde contractuele verhoudingen.

2. Aanbieding en overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij schuimblussers.nl goederen en/of diensten levert. schuimblussers.nl is niet gebonden aan eventuele inkoop en/of andere voorwaarden van de wederpartij en deeze worden uitgesloten;

2.2 Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen;

2.3 Offertes van schuimblussers.nl kunnen, indien niet met zoveel woorden anders in de offerte staan vermeld ook na aanvaarding van de offerte door de wederpartij nog gedurende 15 werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Offertes van schuimblussers.nl kunnen slechts integraal en ongewijzigd worden aanvaard.

3. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen die door schuimblussers.nl op basis van aanbieding en overeenkomsten worden geleverd, blijven eigendom van schuimblussers.nl, totdat de volledige, op de door schuimblussers.nl te verzenden factuur vermelde prijs door de wederpartij is voldaan, verrekening is hierbij altijd uitgesloten.

4. Leveringstermijn
Overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de overeenkomsten gelden als een streeftermijn. Overschrijding van de streeftermijn zal nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst: schadevergoeding uit hoofde van overschrijding van de streeftermijn is uitgesloten.

5. Klachten
Klachten over de aard dan wel de kwaliteit dan wel specifieke aan de door schuimblussers.nl te leveren goederen te stellen eisen, worden slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 14 dagen na afleverdatum schriftelijk aan schuimblussers.nl worden gemeld. Klachten over de kwaliteit van door schuimblussers.nl in de door haar geleverde producten van derden verwerkte stoffen en/of goederen worden niet in behandeling genomen.

6. Aansprakelijkheid
Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of door eigen grove schuld van schuimblussers.nl is schuimblussers.nl slechts aansprakelijk voor schade, voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Iedere aansprakelijkheid voor schuimblussers.nl uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.
schuimblussers.nl zal indien komt vast te staan dat de schade veroorzaakt is door eigen opzet of eigen grove schuld, al dan niet de dood ten gevolge hebbende en/of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn ter zake van schade dan het bedrag, ter zake waarvan schuimblussers.nl verzekerd is en welke schade zal vervallen onder haar aansprakelijkheidsverzekering.
Vermogensschade is uitgesloten en waar aan schuimblussers.nl geen beroep op dit artikel toekomst zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag zoals vermeld op de factuur, exclusief B.T.W..

Wederpartijen vrijwaren schuimblussers.nl voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de overeenkomst tussen schuimblussers.nl en de wederpartij.

7. Betaling
Betaling dient te geschieden in euro’s op de schuimblussers.nl aangegeven wijze zulks binnen dertig kalenderdagen na de datum van de factuur die na uitvoering van de overeenkomst is verzonden. schuimblussers.nl kan in afwijking van vorengenoemde termijn voorafbetaling contant bij aflevering verlangen; wederpartijen zijn verplicht om op verzoek van schuimblussers.nl zekerheid te stellen voor het te factureren bedrag op voor schuimblussers.nl acceptabele wijze. Bij weigering tot vooruitbetaling of zekerheidstelling is schuimblussers.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht op schadevergoeding.

Bij niet tijdige betaling binnen bovenomschreven termijn van dertig kalenderdagen is de wederpartij een rente verschuldigd gelijk aan de ten tijde van het factureren geldende wettelijke rente, te vermeerderen met 4 procent. Compensatie door de wederpartij van door haar gepretendeerde vorderingen met de vordering van schuimblussers.nl uitgesloten.

Alle kosten die schuimblussers.nl moet maken teneinde in of buiten rechte te komen tot incassering van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, bij wanbetaling van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De hoogte van deze buitenechtelijke incassokosten is gelijk aan het bedrag dat conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten over de hoofdsom wordt vastgesteld met een minimum van €500,00.

Zaken die door wederpartijen aan schuimblussers.nl ter bewerking en/of reparatie zijn aangeboden, behoeven door schuimblussers.nl niet eerder te worden afgegeven aan de wederpartij dan na betaling van het door de wederpartij uit welke hoofde dan ook verschuldigde.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen die tussen schuimblussers.nl en wederpartij ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Breda.

9. Product wijzigingen
Schuimblussers punt NL behoudt het recht voor zich een ander product in te zetten dan de getoonde afbeelding. Mits deze aan dezelfde eisen voldoet of beter is.

10. Retourrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via eigen e-mail adres. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein